SYSTÉM PLNENIA V TANKOVACEJ STANICI

Plniaca stanica NSF slúži na tankovanie vozidiel NSF pohonnými látkami SUPER a DIESEL na montážnej linke ML03. Panel komunikuje s PLC SIMATIC S7.314C-PN/DP. Riadenie stojana plniacej stanice podlieha navolenému pracovnému režimu na vizualizačnom paneli. Je možné navoliť tri pracovné prevádzky, Automatickú, Ručnú a núdzovú.

Pripravenosť stojana je indikovaná zeleným semaforom na príslušnej tankovacej pištoli. Ak prebieha proces tankovania, je priebeh plnenia indikovaný skutočným plneným množstvom a na odmernej stupnici. Ak je potrebné upraviť plnené množstvá, prípadne doplniť nový typ plneného vozidla, je to možné v tabuľke parametrov typov. Otvorenie tabuľky je podmienené prihlásením používateľa.

Ak nedošlo k automatickému načítaniu KNR vozidla z RFID alebo skenera, je možne KNR zadať aj ručne. Vyvolanie ručného zadania KNR sa uskutoční zatlačením tlačidla „Skenner Zadanie KNR“ v spodnej časti obrazovky.

Ručná prevádzka slúži na ručné tankovanie, kedy sa požadované množstvá volia pomocou funkčných kláves K1 až K8. Zvolenie ručnej prevádzky je indikované modrým podfarbením.
Prislúchajúce množstvá pohonnej látky sa nastavujú v tabuľke „Parametre plnenia K1-K8“. Typ plneného média sa volí tlačidlami MEDIUM SUPER alebo MEDIUM DIESEL. Zvolený typ média je indikovaný modrím podfarbením tlačidla príslušného typu média.

Automatická prevádzka zariadenia je najčastejšie používaný pracovný režim na zariadení. Navolenie režimu je indikované zeleným podfarbením. Navolenie nie je podmienené prihlásením používateľa. V tomto režime sa automaticky načítavajú KNR vozidiel z dátového nosiča alebo skenerom z čiarového kódu. Po načítaní KNR sa pošle požiadavka na plniaci server, ktorý plniacej stanici zašle informáciu o type vozidla. Z typu vozidla si stanica určí aké je požadované plniace množstvo a o aký typ plneného média sa jedná (DIESEL alebo SUPER). Typy vozidiel sa zadávajú v menu „Parametre typov“.

O nás

Naša spoločnosť pôsobí v oblasti priemyselnej automatizácie. Zaoberá sa projekciou, vývojom, konštrukčnými návrhmi, elektroinštaláciami a softvérovým inžinierstvom, podľa požiadavky zákazníka.

Pri riešení projektov pracujeme s najnovšími technológiami, poskytujeme komplexné služby od návrhu až po dodanie zariadenia zákazníkom. Samozrejmosťou našej práce je dodanie potrebnej dokumentácie a školení na obsluhu a údržbu dodávaného zariadenia.

Spoločnosť sa ďalej špecializuje na realizáciu špecifických aplikácií, ako sú napr. integračné práce a optimalizácia funkčnosti zariadení. AG Engineer je zárukou kompletného systematického riešenia pre vašu výrobu.

Pozrieť ďalšie referencie

Sledujte nás